Baotou International Auto Show

April 5-9, 2024
Baotou International Convention Center
Baotou

Baotou Import Goods Expo

April 15-18, 2024
Baotou International Expo Center
Baotou

Baotou Fashion Fair

May 10-14, 2024
Baotou Convention and Exhibition Center
Baotou

Baotou International Machinery Expo

June 5-9, 2024
Baotou International Convention Center
Baotou

Baotou Food and Beverage Expo

July 12-15, 2024
Baotou International Expo Center
Baotou

Baotou Electronics Fair

August 20-24, 2024
Baotou Convention and Exhibition Center
Baotou

Baotou Textile and Apparel Expo

September 8-12, 2024
Baotou International Convention Center
Baotou

Baotou Health and Wellness Expo

October 15-18, 2024
Baotou International Expo Center
Baotou

Baotou International Tea Fair

November 5-9, 2024
Baotou Convention and Exhibition Center
Baotou

Baotou Beauty and Cosmetics Expo

December 12-15, 2024
Baotou International Convention Center
Baotou

Baotou Home Goods Expo

January 20-23, 2025
Baotou International Expo Center
Baotou

Baotou International Toy Fair

February 8-12, 2025
Baotou Convention and Exhibition Center
Baotou

Baotou Agricultural Expo

March 15-18, 2025
Baotou International Convention Center
Baotou

Baotou International Jewelry Fair

April 10-14, 2025
Baotou International Expo Center
Baotou

Baotou Green Energy Expo

May 5-9, 2025
Baotou Convention and Exhibition Center
Baotou

Baotou Sports Equipment Expo

May 20-24, 2025
Baotou International Convention Center
Baotou

Baotou International Leather Fair

June 12-15, 2025
Baotou International Expo Center
Baotou

Baotou International Wine Fair

July 8-11, 2025
Baotou Convention and Exhibition Center
Baotou

Baotou International Education Expo

August 15-18, 2025
Baotou International Convention Center
Baotou

Baotou Electronics Fair

September 20-23, 2025
Baotou Convention and Exhibition Center
Baotou