Huzhou International Auto Show

April 5-9, 2024
Huzhou International Exhibition Center
Huzhou

Huzhou Import Goods Expo

April 15-18, 2024
Huzhou International Convention Center
Huzhou

Huzhou Fashion Fair

May 10-14, 2024
Huzhou Convention and Exhibition Center
Huzhou

Huzhou International Machinery Expo

June 5-9, 2024
Huzhou International Exhibition Center
Huzhou

Huzhou Food and Beverage Expo

July 12-15, 2024
Huzhou International Convention Center
Huzhou

Huzhou Electronics Fair

August 20-24, 2024
Huzhou International Exhibition Center
Huzhou

Huzhou Textile and Apparel Expo

September 8-12, 2024
Huzhou Convention and Exhibition Center
Huzhou

Huzhou Health and Wellness Expo

October 15-18, 2024
Huzhou International Exhibition Center
Huzhou

Huzhou International Tea Fair

November 5-9, 2024
Huzhou International Convention Center
Huzhou

Huzhou Beauty and Cosmetics Expo

December 12-15, 2024
Huzhou Convention and Exhibition Center
Huzhou

Huzhou Home Goods Expo

January 20-23, 2025
Huzhou International Exhibition Center
Huzhou

Huzhou International Toy Fair

February 8-12, 2025
Huzhou International Convention Center
Huzhou

Huzhou Agricultural Expo

March 15-18, 2025
Huzhou Convention and Exhibition Center
Huzhou

Huzhou International Jewelry Fair

April 10-14, 2025
Huzhou International Exhibition Center
Huzhou

Huzhou Green Energy Expo

May 5-9, 2025
Huzhou International Convention Center
Huzhou

Huzhou Sports Equipment Expo

May 20-24, 2025
Huzhou Convention and Exhibition Center
Huzhou

Huzhou International Leather Fair

June 12-15, 2025
Huzhou International Exhibition Center
Huzhou

Huzhou International Wine Fair

July 8-11, 2025
Huzhou International Convention Center
Huzhou

Huzhou International Education Expo

August 15-18, 2025
Huzhou Convention and Exhibition Center
Huzhou

Huzhou Electronics Fair

September 20-23, 2025
Huzhou International Exhibition Center
Huzhou