Taizhou International Auto Show

April 5-9, 2024
Taizhou International Convention & Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Import Goods Expo

April 15-18, 2024
Taizhou International Expo Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Fashion Fair

May 10-14, 2024
Taizhou Convention and Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou International Machinery Expo

June 5-9, 2024
Taizhou International Convention & Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Food and Beverage Expo

July 12-15, 2024
Taizhou International Expo Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Electronics Fair

August 20-24, 2024
Taizhou International Convention & Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Textile and Apparel Expo

September 8-12, 2024
Taizhou Convention and Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Health and Wellness Expo

October 15-18, 2024
Taizhou International Expo Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou International Tea Fair

November 5-9, 2024
Taizhou International Convention & Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Beauty and Cosmetics Expo

December 12-15, 2024
Taizhou Convention and Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Home Goods Expo

January 20-23, 2025
Taizhou International Expo Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou International Toy Fair

February 8-12, 2025
Taizhou International Convention & Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Agricultural Expo

March 15-18, 2025
Taizhou Convention and Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou International Jewelry Fair

April 10-14, 2025
Taizhou International Expo Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Green Energy Expo

May 5-9, 2025
Taizhou International Convention & Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Sports Equipment Expo

May 20-24, 2025
Taizhou Convention and Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou International Leather Fair

June 12-15, 2025
Taizhou International Expo Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou International Wine Fair

July 8-11, 2025
Taizhou International Convention & Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou International Education Expo

August 15-18, 2025
Taizhou Convention and Exhibition Center
Taizhou (Jiangsu)

Taizhou Electronics Fair

September 20-23, 2025
Taizhou International Expo Center
Taizhou (Jiangsu)