Liuzhou International Auto Expo

April 10-15, 2024
Liuzhou International Expo
Liuzhou

China International Hardware Show

May 20-22, 2024
Liuzhou International Expo
Liuzhou

Liuzhou International Fashion Fair

June 5-8, 2024
Liuzhou International Expo
Liuzhou

China International Agricultural Expo

July 10-12, 2024
Liuzhou International Expo
Liuzhou

Liuzhou International Electronics Fair

August 15-17, 2024
Liuzhou International Expo
Liuzhou

China International Food and Beverage Expo

September 20-22, 2024
Liuzhou International Expo
Liuzhou

Liuzhou International Textile Fair

October 10-12, 2024
Liuzhou International Expo
Liuzhou

China International Furniture Fair

November 5-7, 2024
Liuzhou International Expo
Liuzhou

Liuzhou International Toy Expo

December 10-12, 2024
Liuzhou International Expo
Liuzhou

China International Plastics Expo

January 15-17, 2025
Liuzhou International Expo
Liuzhou

Liuzhou International Cosmetics Expo

February 20-22, 2025
Liuzhou International Expo
Liuzhou

China International Machinery Expo

March 5-7, 2025
Liuzhou International Expo
Liuzhou

Liuzhou International Jewelry Fair

April 10-12, 2025
Liuzhou International Expo
Liuzhou

China International Medical Equipment Fair

May 15-17, 2025
Liuzhou International Expo
Liuzhou

Liuzhou International Stationery Fair

June 20-22, 2025
Liuzhou International Expo
Liuzhou

China International Building Materials Expo

July 5-7, 2025
Liuzhou International Expo
Liuzhou

Liuzhou International Pet Expo

August 10-12, 2025
Liuzhou International Expo
Liuzhou

China International Sporting Goods Expo

September 15-17, 2025
Liuzhou International Expo
Liuzhou

Liuzhou International Renewable Energy Expo

October 20-22, 2025
Liuzhou International Expo
Liuzhou

China International Stationery and Gifts Fair

November 5-7, 2025
Liuzhou International Expo
Liuzhou