Yinchuan International Trade Fair

April 10-13, 2024
Yinchuan Expo Center
Yinchuan

China Import Expo

May 15-18, 2024
Yinchuan Convention Center
Yinchuan

Yinchuan International Machinery Expo

June 20-23, 2024
Yinchuan Exhibition Center
Yinchuan

Yinchuan Food & Beverage Expo

August 5-8, 2024
Yinchuan Expo Hall
Yinchuan

China International Textile Fair

September 10-13, 2024
Yinchuan Convention Center
Yinchuan

Yinchuan Import Electronics Show

October 18-21, 2024
Yinchuan Expo Center
Yinchuan

Yinchuan International Auto Show

November 15-18, 2024
Yinchuan Convention Center
Yinchuan

China International Furniture Expo

December 5-8, 2024
Yinchuan Expo Hall
Yinchuan

Yinchuan Health & Wellness Expo

January 20-23, 2025
Yinchuan Exhibition Center
Yinchuan

China Import Toys Fair

February 15-18, 2025
Yinchuan Convention Center
Yinchuan

Yinchuan International Beauty Expo

March 10-13, 2025
Yinchuan Expo Center
Yinchuan

Yinchuan International Food Expo

April 5-8, 2025
Yinchuan Exhibition Center
Yinchuan

China International Fashion Fair

May 20-23, 2025
Yinchuan Convention Center
Yinchuan